Status for: $FLAVOR

[ Gravatar ] Flavor description: ju9u22u98231u98213u98219812982198129812982198212198983928328
Uniq ID     : 20240121-12116
Flavor      : slitaz-eieieiuuieiueieu2189
Packages    : 0 in list - 0 installed
Rootfs size : N/A
ISO size    : N/A
[ iso ] Flavor is building or still in the build queue
[ tarball ] Download tarball: slitaz-eieieiuuieiueieu2189.tar.bz2 - Browse the flavor
eiu12iu3123918u23123u9812981232139u81239u8123u98012309u129380123980123890298032983098012319028328930192803eiuui12893u21u98129u123u9021u9102091u219u2012u98012u8901290u8120u912u012u3908012u93u12038123u80128u031u0289102u8912u08912089u123u80912038u912089u1203u89123089120891208912083909812-eji9i12i9123123i9012129012390123901230901212012001

Distro log

Receipt created : 2024-01-21 15:47
Flavor packed   : 2024-01-21 15:53